Nehan-e

Everyone recited "Yuikyou-gyou"
and Baika chorus members chanted Baika songs

Handing scroll "The death of Buddha"


BACK